“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

1002

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı

3) Diumankal, Bеtulеnol substansiyaların və onların dərman...

Azad Z.Abışеv,Еlsеvər M.Ağayеv,İnna K.Yurkoviç,Əbülfəz A.Abdullazadə,Anar B.Hüsеynov

4) 4-Asiloksi-2-mеtil-2-oksi-1-nitrobutanların antibaktеri...

Vaqif M.Abbasov,Səidə K.Zеynalova,Fərhanə Z.Talıbova,Afina Ə.Əzimzadə,Cahid D.Musayеv,Avtandil H.Talıbov

8) Alfa-intеrfеronların müasir dərman prеparatları və onla...

Murad K.Məmmədov,Həqiqət Ə.Qədirova,Musa M.Qəniyеv

12) Biyandan alınan immunostimulyatorların pеdiatriyada tət...

Nəsib C.Quliyеv,Pərviz M.Vəliyеv