“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

976

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) «NAFTALAN YAĞI» MİKROKAPSULLARDA

Həsən A.Kazımov

AR SN, Əczaçılıq və Tibb Texnikası Elmi-İstehsalat birliyi

3) DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN KEYFİYYƏTİ, EFFEKTİVLİYİ VƏ T...

Hafiz M.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

4) Melia azedarach L. BİTKİSİNİN FLAVONOİDLƏRİNİN ÖYRƏNİL...

Yusif B.Kərimov,Tahir A.Süleymanov,Cahangir D.Eynullayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

5) KƏRƏVÜZKİMİLƏRİN BƏZİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN EFİR YAĞLILIĞ...

Səyyarə C.İbadullaeva,Fərhanə Z.Talıbova

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu Azərbaycan Tibb Universiteti, biologiya və tibbi genetika kafedrası

6) IMMUNOMODULYATORLARIN XRONIK BÖYRƏK ÇATIŞMAZLIĞI OL...

Gülnarə İ.Əzizova,Naidə K.Niyazova,Samirə A.Bağırova,Arif M.Əfəndiyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

7) KARDİLOPİNin (AMLODİPİNin) ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİND...

Adil B.Baxşəliyev,Rasim F.Hacıyev,Natella V.Kərimova

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası, AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

8) METABOLİK SİNDROMUN MÜASİR FARMAKOTERAPİYASI

Rafiq L.Daşdəmirov,Vüqar G.Abbasov,Adil B.Baxşəliyev

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

9) METABOLİK POZĞUNLUQLU ARTERİAL HİPERTENZİYADA EPR...

Lalə İ.Abbasova,Elmira A.Həsənova,Adil B.Baxşəliyev

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

10) AZTOR PREPARATININ REVMATOİD ARTRİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ K...

Nağdəli T.Zamanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, I daxili xəstəliklər və reanimatologiya kafedrası

11) β-LAKTAMİD QRUPUNA AİD BƏZİ ANTİBİOTİKLƏRİN UŞAQLAR...

Zülfüqar H. Fərəcov,Lalə M.Məmmədova

Azərbaycan Tibb Universiteti, dəri-zöhrəvi xəstəliklər kafedrası, Bakı şəhəri Səhiyyə İdarəsi, Dəri-zöhrəvi Dispanseri

13) AKRİL, METAKRİL TURŞULARININ VƏ AKRİLAMİDİN POLİMER VƏ...

Cəmilə C.Sailova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

14) 2001-2007-Cİ İLLƏRDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ DİSSERTASİYA İŞ...

Rafail V.Sadıqov,Vaqif H.İsgəndərov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, «Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı»nın redaksiyası

15) İNSULİNDƏN ASILI ŞƏKƏRLI DIABET OLAN XƏSTƏLƏRDƏ T...

Mirarif M.Feyzullayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, II daxili xəstəliklər və endokrinologiya kafedrası