“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

789

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) İZOLƏ OLUNMUŞ ENİN VƏ DİİN EFİROSPİRTLƏRİN VƏ ON...

Məmməd H.Vəliyev1,Məhruzə İ.Şatirova1,Naidə K.Niyazova2,Ofeliya B.Hacıyeva2,Aysel İ.İbrahimova1

1Azərbaycan MEA, Polimer Materialları İnstitutu 2Azərbaycan Tibb Universiteti, mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

2) FENİLKETONURİYALI XƏSTƏ UŞAQLARDA DİETOTERAPİYA ...

Yaqut S.Hüseynli,Tahirə Ə.Əsgərova,Şərif İ.Mahalov

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası, nevrologiya və tibbi genetika kafedrası

3) 1-ci TİP ŞƏKƏRLİ DİABETİN MÜALİCƏSINDƏ İMMUNOSUPRE...

Gülnarə M.Nəsrullayeva,Ülviyyə N.Ələkbərova

Azərbaycan Tibb Universiteti,”İmmunologiya” kursu

4) METАBОLİK SİNDROMU OLAN ARTERİAL HİPERTONİYALI XƏSTƏLƏR...

Rafail L.Daşdəmirov

AR SN, C.Abdullayev adыna ET Kardiologiya Иnstitutu

5) MÜXTƏLİF DƏRƏCƏLİ PİYLƏNMƏDƏ İLTİHABİ SİTOKİNLƏRİ...

Firudin Məməqani1,Xanağa F.Babayev1,Nosrətollah Zərqami2

1Azərbaycan MEA, A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu 2Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, Dərman Vasitələrinin Tətbiqinə dair Tədqiqat Mərkəzi

6) ANAFİLAKTİK ŞОK VƏ ОVЕRİ FЕNОMЕNİ ZAMANI ZİRTЕ...

Təranə R.Əliyеva,Sabir C.Əliyеv

Azərbaycan Tibb Universiteti, patоlоji fiziоlоgiya kafedrası

7) ŞƏKƏRLİ DİABET ZAMANI ORQANİZMİN LPO-AOS STATUSUNU...

Arif M.Əfəndiyev,Əli Rza Yavəri

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

8) AZƏRBAYCAN FLORASI DƏRMAN BİTKİLƏRİNİN FARMAKOQNOS...

Yusif B.Kərimov,Cavanşir İ.İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

9) AZOBİRLƏŞMƏLƏRİN MÜASİR DƏRMAN PREPARATLARI VƏ O...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası