“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

763

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) NANOTEXNOLOGİYA İLƏ HAZIRLANMIŞ GÜMÜŞ MƏHLULUNUN A...

Yasar Bağdatlı1,Kadir Ceviker2,Mustafa Canikoğlu2

1 İstanbul Universitеti, Cərrahpaşa Tibb Fakültəsi, mikrobiologiya və kliniki mikrobiologiya kafedrası 2 İstanbul Universiteti, Kardiologiya Institutu, ürək-damar cərrahiyə kafedrası

2) FRAXİNUS L. CİNSİNDƏN OLAN BƏZİ NÖVLƏRİN YARPAQLA...

Elvin H.Kərimli,Tahir A.Süleymanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

3) AZƏRBAYCAN FLORASI Pyrethrum sevanense Sosn. NÖVÜN...

Sitarə C.Mustafayeva1,Sevil Ə.Zeynalova1,Təranə İ.Hüseynova1,Elxan İ.İsmayılov2,Könül F.Baxşəliyeva2

1Azərbaycan MEA, Bоtanika İnstitutu 2 АР СН, В.Ахундов адына Милли ЕТ Тибби Профилактика Институту

4) İKİFAZALI EKSTRAKSİYA ÜSULUNDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ...

Əfsanə E.Məmmədova,Sərxan Ə.Tağıyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

5) Eupatorium cannabinum L. BİTKİSİNİN KİMYƏVİ TƏRKİBİNİ...

Naibə P.Mehdiyeva,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan MEA, Bоtanika Institutu

6) Heracleum pastinacifоlium C. Kоch. NÖVÜNÜN KUMARİN T...

Siracəddin V.Sərkərov,Gültəkin Q.Qasımоva

Azərbaycan MEA, Bоtanika İnstitutu

7) Seseli transcaucasica (Schischk.) M.Pimen.Sdobina NÖVÜN...

Flora Q.Qurbanova,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

8) EPİLEPSİYALI QADINLARDA QONADOTROP VƏ STEROİD ...

Şərif İ.Mahalov,Şəhla N.Mehdiyeva,Namiq Ə.Quluzadə,Mehman R.Quliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, I nevrologiya və tibbi genetika kafedrası

9) ÜRƏK RİTMİNİN MÜXTƏLİF DƏYİŞİKLİKLƏRİ İLƏ ESSENS...

Sona M.Qəhrəmanova

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu