“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

740

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) ХLORAMFЕNİKOL MİKROKAPSULLARININ ALINMA TЕХNOLOGİYASI ...

Sərxan Ə.Tağıyev,Ramiz A.Axundov,Kübra Y.Əliyеva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

2) SAXTA DƏRMAN PREPARATLARI, ONLARLA MÜBARİZƏ VƏ BU SAHƏD...

Fərid İ.Əliyev

АR SN, Drman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

3) GÖRMƏNİN KORRЕKSİYASI VƏ GÖZÜN MÜHАFİZƏSİ (OPTİKА) SАHƏ...

Aynur B.Bağırova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

4) 1-PRОPİLTİОHЕKSАN TÖRƏMƏLƏRİNİN АNTİMİKRОB ХАSSƏLƏRİNİN...

Eldar H.Məmmədbəyli3,Isa Kəmalə B.Bədəlovaİ.İbrahimli3,Ofeliya B.Hacıyeva2,Gülsüm Ə.Hacıyeva3

1 Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, mikrobiologiya və immunologiya kafedrası 2 Аzərbаyjаn Pеdаqоji Univеrsitеti 3, Azərbaycan MEA, akad. Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

5) SÜRÜNƏN DƏMİRTİKAN Tribulus terrestris L. və ONUN TƏDQİ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Könül F.Hüseynquliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

6) QLİSİRRİZİN TURŞUSU ƏSASINDA MÜALİCƏVİ- KOSMETOLOJİ EMU...

Əfsanə E.Məmmədova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnolоgiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

7) DIENOGEST-TƏRKIBLI KOK-LARIN (”JANIN”) ÇANAQ ENDOMETRIO...

İslam Ş.Mahalov,Hicran F.Bağırova

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, I və II mamalıq-ginekologiya kafedraları

8) ARTERİAL HİPERTONİYA İLƏ YANAŞI ÜRƏYİN İŞEMIK XƏSTƏLİYİ...

Aytən V.Mustafayeva

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

9) RESBUBLİKADA DƏRMANLARLA KƏSKİN ZƏHƏRLƏNMƏLƏ HALLARININ...

İsmayıl N.Əfəndiyev

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, II daxili xəstəliklər kafedrası

10) QARACİYƏRİN REPERFUZİON ZƏDƏLƏNMƏSİNİN MÜALİCƏSİ MƏQSƏD...

Emil A.İskəndərov

Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi