“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

834

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) QLİSİRRİZİN TURŞUSU ƏSASINDA MÜALİCƏVİ-KOSMETOLOJİ VASİ...

Əfsanə E.Məmmədova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

2) PROSTAT XƏRÇƏNGİNİN ERKƏN DİAQNOZU ÜÇÜN PROSTAT SPESİFİ...

Mahsud Moharamzadə2,Arif M.Əfəndiyev1,Akif E.Quliyev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası 2Bakı Dövlət Universiteti, biokimya və biotexnologiya kafedrası

3) SULFHİDRİL (TİOL) TÖRƏMƏLƏRİ ƏSASINDA DƏRMAN VASİT...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev,Mahruq M.Nağıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

4) TƏRKİBİNDƏ PİRİDOKSIN-HİDROXLORİD VƏ NİKOTİNAMİD OLA...

Hafiz M.Əliyev1,Vaqif H.İsgəndərov1,Nizami İ.Ağayev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

5) SÜSƏN CİNSİNƏ AİD BİTKİLƏRİN FARMAKОQNОSTİK TƏDQİQİ VƏ ...

Cavanşir İ.İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

6) Hedera helix L. MEYVƏLƏRİNDƏN FƏRDİ SAPONİNLƏRİN ALINMA...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Səidə Ş.Musayeva,Gülnar R.Zeynalova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

7) ÖLKƏDƏ ƏCZAÇILIQ FƏALİYYƏTİNƏ NƏZARƏTİN TƏŞKİLİ...

Məhbubə N.Vəliyeva1,Əbülfəz A.Abdullazadə2,Pərviz X.Əzizbəyov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası 2AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

8) SADƏ HERPES VİRUSU İLƏ TÖRƏDİLMİŞ İNFEKSİYALARIN ...

Murad Q.Məmmədov1,Səbirə M.Səfərova2,Əsrail Ş.İsmayılov2

1Milli Onkologiya Mərkəzi 2S.İmaməliyev adına Respublika Teunəleyhinə Stansiya