“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

765

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) ABŞ-ın FDA VƏ USP TƏŞKILATLARI TƏRƏFINDƏN DÖVLƏT ...

Fərid İ.Əliyev

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

2) POLİKİSTOZLU YUMURTALIQLAR SİNDROMU OLAN YENİYETMƏ ...

Nigar M.Kamilova1,Elnarə A.Mastiyeva2

1Аzərbaycan Tibb Universiteti, mama-ginekologiya I kafedrası, 2Bakı şəhəri 1 saylı doğum evi

3) İDXAL OLUNAN BƏZİ DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN XÜSUSİ OPTİK FIR...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Sevinc R.Allahverdiyeva,Arzu İ.Nəzərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

4) ALÜMİNİUMUN TİBBİ-TOKSİKOLOJİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ QARACİYƏ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Kəmalə B.Bədəlova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

5) Polygonatum Hill CİNSİNDƏN OLAN NÖVLƏRİN KİMYƏVİ-T...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Sara A.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

6) ƏCZAÇILIQ TƏŞKİLATININ PERSPEKTİVLİ İNKİŞAFINDA ...

Kəmalə İ.Cəlilova,Nailə S.Zülfüqarova,Leyla N.Mansurova,Tamilla Ə.Əmirəliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

7) BAĞIRSAQ DİSBAKTERİOZUNUN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ PRO...

Vüqar N.Cavadzadə,Mirzamin M.Muxtarov

Azərbaycan Tibb Universiteti, yoluxucu xəstəliklər kafedrası

8) 0,5%-LI ALÜMЕN MƏHLULUNUN BÜLLUR HÜCЕYRƏ MЕMBR...

Tamilla S.Ağayeva

Akadеmik Z. Əliyеva adına Azərbaycan Milli Оftalmоlоgiya Mərkəzi