“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

694

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) KAPTOPRİLİN TABLETLƏRDƏ MERKURİMETRİYA İLƏ MİQDARİ T...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Polad F.Hacıbalayev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi*)

3) MƏHKƏMƏ-TOKSİKOLOJİ ANALİZDƏ UB-SPEKTROFOTOMETRİK MİQDA...

Lina Y.Klimenko1,Stanislav N.Trut1,Gennadiy P.Petyunin2

1Ukrayna, Milli Əczaçılıq Universiteti 2Ukrayna, Xarkov diplomdansonrakı təhsil tibbi akademiyası

4) Seseli campestre Bess. BİTKİSİNİN KÖKLƏRİNDƏN 3′,4′-Dİ...

Nigar X.Mikayılova,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

5) TİKANLI ODOTU (Phlomis pungens Willd.) NÖVÜNÜN BƏZİ F...

Tahir A.Süleymanov1,Neşe Kırımer2,Aytən S.Şükürova3

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2Anadolu Universiteti, farmakoqnoziya kafedrası; 3Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

6) KİMYA-TERAPİYA, YARANMA TARİXİ, İNKİŞAFI VƏ REZİSTEN...

Hafiz M.Əliyev1,Fuad İ.Məmmədov1,Fəridə H.Heydərova2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN,V.Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

7) HEPATOPROTEKTOR VƏ İMMUNOMODULYATOR FİTOKOMPOZİSİYALA...

Dolores A.Həsənova

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakologiya kafedrası

8) VAXTINDAN ƏVVƏL DOĞUŞ TƏHLÜKƏSİ OLAN PASİYENTLƏRDƏ...

Nigar M.Kamilova1,Nigar Y.Abdullayeva2

1Аzərbaycan Tibb Universiteti, I mamalıq-ginekologiya kafedrası 2Bakı şəhərinin 1 saylı doğum evi

9) YAŞLI XƏSTƏLƏRDƏ B-TİP NATRİURETİK PEPTİDİN SEKRES...

Elmar B.Məmmədov,Adil B.Baxşəliyev

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu