“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

800

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) AZƏRBAYCANDA BİTƏN IRIS MEDWEDEWII Fomin ORQANLARININ M...

Həmid M.Qurbanov,Cavanşir İ.İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

2) MERKURİON-I (CAS RN 816445-51-9) İSTİFADƏ ETMƏKLƏ CİV...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Fuad İ.Məmmədov1,Rauf V.Əfəndiyev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

3) 4-BENZİLPİPERAZİN-1-DİTİOKARBAMAT TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZ...

Tahir A.Süleymanov1,Yusuf Özkay2,Çingiz Y.Şükürov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2Türkiyə Cümhuriyyəti, Anadolu Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

4) KALİUM HİDROPEROKSOMONOSULFAT İLƏ REAKSİYA ƏSASINDA DİM...

Nikolay Y.Blajeyevskiy,Oksana İ.Koretnik,Elşən Y.Əhmədov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna

5) Salvia qlutinosa L. NÖVÜ EFİR YAĞININ ÖYRƏNİLMƏSİ...

Tahir A.Süleymanov,Sənəm E.Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika, əczaçılıq kimyası kafedraları

6) Polygonatum glaberrimum C. Koch BİTKİSİNİN STEROİ...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Sara A.Paşayeva,Kəmalə Ə.Hüseynova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

7) PЕKTİN ƏSАSINDА FURАSİLİN SÜNGƏRİNİN АLINMА TЕХNОLОGİY...

Kübra Y.Əliyеva,Sərxan Ə.Tağıyev,Səbinə Ş.Əliyеvа

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczаçılıq tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi, fаrmаkоqnоziyа və bоtаnikа kаfеdrаları

8) ƏCZAÇILIQ BAZARINDA TİBBİ NÜMАYƏNDƏLƏRİN FƏАLİYYƏTİNİN ...

Kəmalə İ.Cəlilova,Leyla N.Mansurova,Nailə S.Zülfüqarova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczаçılığın tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kаfеdrаsı

9) COR-PULMONALE İLƏ AĞIRLAŞMIŞ XRONİKİ DESTRUKTİV AĞ C...

Namiq Ə.Abbasov1,Adil B.Baxşəliyev2,Təbib Q.İbrahimov3,Rafiq İ.Bayramov1,Ceyhun M.İsmayılzadə1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, ağ ciyər xəstəlikləri kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, kliniki farmakologiya kafedrası 3AR SN, Bakı şəhəri 4 saylı vərəm əleyhinə dispanser

10) KƏSKİN KORONAR SİNDROM VƏ B-TİPNATRİUMURETİK PEPTİD (ic...

Elmar B.Məmmədov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu