“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

984

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) VARFARİNİN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNIN SİNTEZİ VƏ ANTİKOAQUL...

Azad Z.Abışev,Elsevər M.Ağayev,İrina K.Jurkoviç,Dmitriy Y.İvkin,Dmitriy S.Lissitskiy,Konq B.Nquyen

1Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası 2FMBA Toksikologiya İnstitututu, Rusiya Federasiyası

2) VERONICA LONGIFOLIA L. OTUNUN, VERONICA TEUCRIUM L. OT...

Alina P.Osmaçko,Alla M.Kovalyova,Tatyana V.Ilyina,Oleq N.Koşevoy,Andrey M.Komіssarenko,Elşən Y.Əhmədov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

3) BAKI 2017 4-cü İSLAM HƏMRƏYLİYİ OYUNLARI ZAMANI ƏCZA...

Fərid İ.Əliyev,Rauf V.Əfəndiyev,Nərmin T.Babayeva,Aytəkin S.Qəribli

Azərbaycan İslam Həmrəyliyi Oyunları Əməliyyat Komitəsi (AİHOƏK)

4) BƏZİ ANGİOTENZİN-ÇEVİRƏN FERMENTİN İNHİBİTORLARININ YE...

Fuad İ.Məmmədov,Nərgiz A.Mikayıllı

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

5) KİMYA-TOKSİKOLOJİ ANALİZDƏ DİOSSİNİNİN SU/ÜZVİ HƏLLED...

Qayıbverdi B.İskəndərov,Könül F.Hüseynquliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

6) ÜÇTİKAN ŞEYTANAĞACININ UÇUCU MADDƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ...

Marina A. Duçenko

N.İ.Piroqov adına Vinnisa Milli Tibb Universiteti, Ukrayna

7) DARÇIN QABIĞININ BIОLОJİ FƏAL MADDƏLƏRİ ƏSASINDA ЕM...

Sərxan Ə.Tağıyеv,Kübra Y.Əliyеva

Azərbaycan Tibb Univеrsitеti, əczaçılıq tеxnоlоgiyası və idarəçiliyi kafеdrası

8) SАRIMSАQ ŞİRƏSİ ƏSАSINDА ÇЕYNƏNİLƏN TАBLЕTLƏRİN АLINMА...

Sərxan Ə.Tаğıyеv,Cəmilə C.Sаilоvа,Gülnar А.İsmаylоvа

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, əczаçılıq tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi, farmakoqnoziya və botanika kafedraları

9) ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİ İLƏ MÜŞAYİƏT OLUNAN AĞ CİYƏRLƏ...

Vasif A.Abdullayev,Elcan N.Məmmədbəyov,Reyhan S.Hacıyeva

AR SN Elmi-Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutu