“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

217

OVP-1-İN DOVŞANLARDA KƏSKİN ARTERİAL HİPERTENZİYA ZAMANI ARTERİAL TƏZYİQƏ VƏ ÜMUMİ HEMODİNAMİK PARAMETRLƏRƏ TƏSİRİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2020-1

İrina V.Nijenkovskaya1,Yekaterina V.Matskeviç1,Oksana İ.Qolovçenko1,Aleksandr V.Qolovçenko2

1Boqomolets adına Milli Tibbi Universitet, Kiyev, Ukrayna 2V.P. Kuxar adına Bioüzvi Kimya və Neft Kimyası İnstitutu, Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası, Kiyev, Ukrayna

Müalicə üçün xəstənin aşağı motivasiyasına səbəb olan antihipertenziv dərmanların effektivliyinin və qeyri-qə­naətbəxş tolerantlığının nəzərə alınması, antihipertenziv təsir göstərə biləcək yeni birləşmələrin öyrənilməsi mü­asir farmakoloji elminin və praktik eczanənin vacib bir sahəsidir. İşin məqsədi, anesteziyalı dovşanlarda kəs­kin arterial hipertenziyanın eksperimental modelləşdirilməsi şəraitində sistem hemodinamikasının parametrlərinə OVP-1 təsirinin xüsusiyyətlərini qiymətləndirməkdir. Tədqiq edilən OVP-1 birləşməsinin, OPSS və LVEF sə­bə­biy­lə SBP səviyyəsinin azalması ilə əlaqəli kəskin arterial hipertansiyonun modelləşdirilməsində antihipertenziv tə­sir göstərdiyi aşkar edilmişdir. Alınan nəticələr, hipertansiyonun inkişafının və müalicəsinin qarşısını almaq üçün yeni bir orijinal antihipertensiv dərman hazırlamaq məqsədi ilə OVP-1-in təsir mexanizmlərinin daha da də­rin preklinik tədqiqatları üçün əsasdır.

OVP-1 arterial hipertansiyon dovşan antihipertenziv təsir