“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

4643

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) EKSPERİMENTAL ŞƏKƏRLİ DİABET ZAMANI QAFQAZ BÖYÜRTKƏNİ (Rubus caucasicus F.) EKSTRAKTINININ ANTİOKSİDANT VƏ LİMFASTİMULƏEDİCİ TƏSİRİ

Aytac T.Bədəlova,Elnur M.Əliyev,Aidə Ş.Qasımova,Şölə M.Hüseynova,Sevinc İ.Hacıyeva,Ülviyyə İ.Əhmədzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası

2) APTEKİN, ƏHALİYƏ ƏCZAÇILIQ XİDMƏTİ SAHƏSİ KİMİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

İrina A.Uşakova1,Lyudmila P.Doroxova2,Vladimir V.Malıy2,Aleksandr V.Doroxov1

1Xarkov Milli İqtisad Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Xarkov Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

3) İLANBAŞI BİTKİSİ BIOLOJİ AKTIV MADDƏLƏRİN BİOTEXNOLOGİYASI ÜÇÜN MODEL BİTKİ KİMİ

Aleksandra A.Andreyeva1,Sardana V.Sivtseva1,Aynurə T.Paşayeva2,Nadejda K.Çirikova1,Janna M.Oxlopkova1,Sanq-Vu Kim3,Iradə M.Hüseynova2,İsmayıl S.Zülfüqarov1,2,3

1Şimali-Şərq Federal Universiteti, Biologiya şöbəsi, Rusiya Federasiyası, Saxa (Yakutiya) Respublikası, Yakutsk 2Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Azərbaycan 3Pusan Milli Universiteti, İnteqrasiya

4) Medicago falcata L. BİTKİSİNDƏN ALINMIŞ BƏZİ EKSTRAKTLARIN ANTİBAKTERİAL VƏ ANTİFUNQAL FƏALLIĞININ TƏDQİQİ

Aytəkin S.Qəribli1,Təranə H.Süleymanova2

1 Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, 2 Azərbaycan Tibb Universiteti, tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

5) YAKUTİYADA YAYILAN VƏ AZƏRBAYCANDA İNTRODUKSİYA EDİLƏN Thymus serpyllum L. NÖVÜNÜN EKSTRAKTLARININ VƏ EFİR YAĞLARININ MÜQAYİSƏLİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Sardana V.Sivtseva1,Səyyarə C.İbadullayeva2

1Şimal-şərq Federal Universiteti. M.K. Ammosova, Yakutsk, Rusiya 2Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Botanika İnstitutu

6) Veronica Crista-galli Stev. və Veronica albanica Stev. XAMMALINDAN ALINAN EKSTRAKTLARIN VƏ FRAKSİYALARIN ANTİOKSİDANT TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Tahir A.Süleymanov,Nigar H.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

7) UŞAQLARDA ENTEROVİRUSLU UVEİTLƏRİN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNİN PRİNSİPLƏRİ

Nigar A.Sadıqova

Azərbaycan Tibb Universiteti, oftalmologiya kafedrası

8) OVP-1-İN DOVŞANLARDA KƏSKİN ARTERİAL HİPERTENZİYA ZAMANI ARTERİAL TƏZYİQƏ VƏ ÜMUMİ HEMODİNAMİK PARAMETRLƏRƏ TƏSİRİ

İrina V.Nijenkovskaya1,Yekaterina V.Matskeviç1,Oksana İ.Qolovçenko1,Aleksandr V.Qolovçenko2

1Boqomolets adına Milli Tibbi Universitet, Kiyev, Ukrayna 2V.P. Kuxar adına Bioüzvi Kimya və Neft Kimyası İnstitutu, Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası, Kiyev, Ukrayna