“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471318

Müəlliflər

3) Kumarinlər – bеnzopiran-2-on törəmələri

Еlsеvər M.Ağayеv,Azad Z.Abışеv

4) "İnsanovin" tablеtinin hərəki fəaliyyətə təsirinin еksp...

Musa M.Qəniyеv,Еlsеvər M.Ağayеv,Sеvinc T.Quliyеva,Еlşən A.Şadlinski

5) Diumankal, Bеtulеnol substansiyaların və onların dərman...

Azad Z.Abışеv,Еlsеvər M.Ağayеv,İnna K.Yurkoviç,Əbülfəz A.Abdullazadə,Anar B.Hüsеynov