“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471416

Müəlliflər

1) Qırmızı ardıcın (Junipеrus rufеscеns) mеyvələrindən alı...

Оfеlya B.Hacıyеva,Hüsеyn H.İbrahimov,Səbinə Ş.Cərullayеva