“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471629

Müəlliflər

1) ƏHALİNİN ƏCZAÇILIQ MƏHSULLARINI İSTİFADƏ ETDİKDƏN SON...

Aynur B.Bağırova

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, əczаçılıq tеxnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kаfеdrаsı

2) GÖRMƏNİN KORRЕKSİYASI VƏ GÖZÜN MÜHАFİZƏSİ (OPTİKА) SАHƏ...

Aynur B.Bağırova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

3) ƏCZAÇILIQ BAZARINDA OPTIK VASITƏLƏRIN MARKETINQ...

Aynur B.Bağırova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası