“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471451

Müəlliflər

1) SАRIMSАQ ŞİRƏSİ ƏSАSINDА ÇЕYNƏNİLƏN TАBLЕTLƏRİN АLINMА...

Sərxan Ə.Tаğıyеv,Cəmilə C.Sаilоvа,Gülnar А.İsmаylоvа

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, əczаçılıq tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi, farmakoqnoziya və botanika kafedraları

2) Punica granatum L. MEYVƏSI (NAR) QABIĞINDAN ALINAN SULU...

Sərxan Ə.Tаğıyеv,Cəmilə C.Sаilоvа

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, əczаçılıq tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kafedrası