“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471135

Müəlliflər

1) FİTOKOMPOZİSİYALARIN TƏRKİBİNƏ DAXİL OLAN BƏZİ BİTKİLƏR...

Dolores A.Həsənova1,Rəna A.Gəniyeva2,Sevil D.Mehraliyeva1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakologiya və əczаçılığın tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kаfеdrаları 2Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

2) HEPATOPROTEKTOR VƏ İMMUNOMODULYATOR FİTOKOMPOZİSİYALA...

Dolores A.Həsənova

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakologiya kafedrası