“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471197

Müəlliflər

1) KLONİDİN-HİDROXLORİDİN BİOLOJİ  MATERİALLARDA TƏDQİQİ...

Dostu S. Qafarova, Qayıbverdi B. İskəndərov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası