“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471561

Müəlliflər

1) BƏZI PIRIDOKSIN AZOTÖRƏMƏLƏRIN (MERKURIONLAR) SINK-KOMP...

Fəridə H.Heydərova

AR SN,V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

2) PİRİDOKSİN AZOTÖRƏMƏLƏRİNİN (MERKURİONLARIN) HÜCEYRƏ KU...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Almaz İ.Əsədova,Səidə Q.Zeynalova,Fəridə H.Heydərova,Tamilla İ.Hacıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası, mikrobiologiya və virusologiya kafedraları, AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

3) PARA-AMİNBENZOY TURŞUSU VƏ BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİ İLƏ PİRİDOKS...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev1,Fəridə H.Heydərova2,Fuad İ.Məmmədov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, V.Aхundоv adına Milli ET Tibbi Prоfilaktika Institutu

4) HAFİZ MƏMMƏDRƏHİM oğlu ƏLİYEV – 85 Elmi, Pedaqoji və İc...

Fəridə H.Heydərova,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

V.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu, Redaksiya

5) BƏZI PIRIDOKSIN AZOTÖRƏMƏLƏRININ ANTIBAKTERIAL FƏALLIĞI...

Fəridə H.Heydərova

AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

6) BƏZİ BİTKİ VASİTƏLƏRİNİN ANTİVİRUS FƏALLIĞI...

Namiq N.Əliyev,Lalə İ.Rüstəmova,Kamal N.Əliyev,Naibə P.Mehdiyeva,Almaz İ.Əsədova,Sədrəddin M.Qurbanov,Tamilla İ.Hacıyeva,Fəridə H.Heydərova

AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu, Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

7) KİMYA-TERAPİYA, YARANMA TARİXİ, İNKİŞAFI VƏ REZİSTEN...

Hafiz M.Əliyev1,Fuad İ.Məmmədov1,Fəridə H.Heydərova2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN,V.Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

8) YENİ KİMYƏVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN BEYNƏLXALQ QEYDİYYATI, ONUN...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fəridə H.Heydərova

Jurnalın Redaksiyası