“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471110

Müəlliflər

1) HCV-İNFEKSİYASI ZAMANI BİOKİMYƏVİ VƏ İMMUNOLOJİ POZ...

Ləman R.Talışınskaya,İlhamə A.Kərimova,Faiq Q.İslamzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası