“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471644

Müəlliflər

1) MÜXTƏLİF DƏRƏCƏLİ PİYLƏNMƏDƏ İLTİHABİ SİTOKİNLƏRİ...

Firudin Məməqani1,Xanağa F.Babayev1,Nosrətollah Zərqami2

1Azərbaycan MEA, A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu 2Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, Dərman Vasitələrinin Tətbiqinə dair Tədqiqat Mərkəzi