“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471130

Müəlliflər

1) SULFHİDRİL (TİOL) TÖRƏMƏLƏRİ ƏSASINDA DƏRMAN VASİT...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev,Mahruq M.Nağıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

2) PARA-AMİNBENZOY TURŞUSU VƏ BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİ İLƏ PİRİDOKS...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev1,Fəridə H.Heydərova2,Fuad İ.Məmmədov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, V.Aхundоv adına Milli ET Tibbi Prоfilaktika Institutu

3) MERKURİON-I (CAS RN 816445-51-9) İSTİFADƏ ETMƏKLƏ CİV...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Fuad İ.Məmmədov1,Rauf V.Əfəndiyev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

4) VITAMINLI PREPARATLARDA PIRIDOKSIN-HIDROXLORIDIN MAYE ...

Hafiz M.Əliyev,Nizami İ.Ağayev,Vaqif H.İsgəndərov,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası , AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

5) HAFİZ MƏMMƏDRƏHİM oğlu ƏLİYEV – 85 Elmi, Pedaqoji və İc...

Fəridə H.Heydərova,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

V.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu, Redaksiya

6) SCOPUS MÜKAFATI AZƏRBAYCAN – 2016” İLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLƏ...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Redaksiya

7) BƏZİ ÇOXKOMPONENTLİ SƏNAYE PREPARATLARINDA NİKOTİN TURŞ...

Vaqif H.İsgəndərov,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

8) ANGIOTENZINÇEVIRƏN FERMENTIN INHIBITORLARI OLAN PREPARA...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

9) PRODƏRMANLAR, ONLARIN YARADILMASI VƏ ƏHƏMİYYƏTİ HAQQIN...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

10) İDXAL OLUNAN BƏZİ DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN XÜSUSİ OPTİK FIR...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Sevinc R.Allahverdiyeva,Arzu İ.Nəzərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

13) AZOBİRLƏŞMƏLƏRİN MÜASİR DƏRMAN PREPARATLARI VƏ O...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

14) KİMYA-TERAPİYA, YARANMA TARİXİ, İNKİŞAFI VƏ REZİSTEN...

Hafiz M.Əliyev1,Fuad İ.Məmmədov1,Fəridə H.Heydərova2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN,V.Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

15) BƏZİ ANGİOTENZİN-ÇEVİRƏN FERMENTİN İNHİBİTORLARININ YE...

Fuad İ.Məmmədov,Nərgiz A.Mikayıllı

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

17) YENİ KİMYƏVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN BEYNƏLXALQ QEYDİYYATI, ONUN...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fəridə H.Heydərova

Jurnalın Redaksiyası

18) BƏZİ H1-HİSTAMİN BLOKATORLAR PREPATLARININ MİQDARI TƏYİ...

Fuad İ.Məmmədov1,Reyhanə A.Bağırova1,Nuray A.Muxtarova2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, 2AR SN Analitik Ekspetriza Mərkəzi.

19) AZƏRBAYCANDA KARBAMİDİN İSTEHSALI VƏ ONUN ƏCZAÇILIQ SƏN...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Jurnalın Redaksiyası