“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471580

Müəlliflər

1) SАRIMSАQ ŞİRƏSİ ƏSАSINDА ÇЕYNƏNİLƏN TАBLЕTLƏRİN АLINMА...

Sərxan Ə.Tаğıyеv,Cəmilə C.Sаilоvа,Gülnar А.İsmаylоvа

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, əczаçılıq tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi, farmakoqnoziya və botanika kafedraları