“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471117

Müəlliflər

1) AZƏRBAYCANDA ALI ƏCZAÇILIQ TƏHSILIN YARANMASININ 70 IL...

Hafiz M.Əliyev,Bahadur M.Hüseynov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası və latın dili kafedraları

2) SULFHİDRİL (TİOL) TÖRƏMƏLƏRİ ƏSASINDA DƏRMAN VASİT...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev,Mahruq M.Nağıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

3) AZƏRBAYCANDA ƏCZAÇILIQ SƏNAYESİ SOVET HAKİMİYYƏTİ DÖVR...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Ramin N.Hacıyev

Jurnalın Redaksiyası və “Həyat Farm”

4) PİRİDOKSİN AZOTÖRƏMƏLƏRİNİN (MERKURİONLARIN) HÜCEYRƏ KU...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Almaz İ.Əsədova,Səidə Q.Zeynalova,Fəridə H.Heydərova,Tamilla İ.Hacıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası, mikrobiologiya və virusologiya kafedraları, AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

5) PARA-AMİNBENZOY TURŞUSU VƏ BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİ İLƏ PİRİDOKS...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev1,Fəridə H.Heydərova2,Fuad İ.Məmmədov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, V.Aхundоv adına Milli ET Tibbi Prоfilaktika Institutu

6) MERKURİON-I (CAS RN 816445-51-9) İSTİFADƏ ETMƏKLƏ CİV...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Fuad İ.Məmmədov1,Rauf V.Əfəndiyev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

7) KAPTOPRİLİN TABLETLƏRDƏ MERKURİMETRİYA İLƏ MİQDARİ T...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Polad F.Hacıbalayev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi*)

8) VITAMINLI PREPARATLARDA PIRIDOKSIN-HIDROXLORIDIN MAYE ...

Hafiz M.Əliyev,Nizami İ.Ağayev,Vaqif H.İsgəndərov,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası , AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

9) SCOPUS MÜKAFATI AZƏRBAYCAN – 2016” İLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLƏ...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Redaksiya

10) ANGIOTENZINÇEVIRƏN FERMENTIN INHIBITORLARI OLAN PREPARA...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

11) TƏRKİBİNDƏ PİRİDOKSIN-HİDROXLORİD VƏ NİKOTİNAMİD OLA...

Hafiz M.Əliyev1,Vaqif H.İsgəndərov1,Nizami İ.Ağayev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

12) ƏCZAÇILIQDA ANALİTİK ÜSULLARIN VALİDASİYASI

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

13) PRODƏRMANLAR, ONLARIN YARADILMASI VƏ ƏHƏMİYYƏTİ HAQQIN...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

14) İDXAL OLUNAN BƏZİ DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN XÜSUSİ OPTİK FIR...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Sevinc R.Allahverdiyeva,Arzu İ.Nəzərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

15) DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN KEYFİYYƏTİ, EFFEKTİVLİYİ VƏ T...

Hafiz M.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

16) DƏRMANLARIN KEYFİYYƏTİNİN TƏYİNİNDƏ “HƏLLOLMA” VƏ PEŞ...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Polad F.Hacıbalayev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

17) AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ ƏCZAÇI KADRLARIN H...

Hafiz M.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

18) Mеrkurionların sintеzi və standartlaşdırılması

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev

19) AZOBİRLƏŞMƏLƏRİN MÜASİR DƏRMAN PREPARATLARI VƏ O...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

20) KİMYA-TERAPİYA, YARANMA TARİXİ, İNKİŞAFI VƏ REZİSTEN...

Hafiz M.Əliyev1,Fuad İ.Məmmədov1,Fəridə H.Heydərova2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN,V.Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

23) YENİ KİMYƏVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN BEYNƏLXALQ QEYDİYYATI, ONUN...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fəridə H.Heydərova

Jurnalın Redaksiyası

24) AZƏRBAYCANDA KARBAMİDİN İSTEHSALI VƏ ONUN ƏCZAÇILIQ SƏN...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Jurnalın Redaksiyası