“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471302

Müəlliflər

1) METABOLİK POZĞUNLUQLU ARTERİAL HİPERTENZİYADA EPR...

Lalə İ.Abbasova,Elmira A.Həsənova,Adil B.Baxşəliyev

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu