“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471257

Müəlliflər

1) BƏZİ ANGİOTENZİN-ÇEVİRƏN FERMENTİN İNHİBİTORLARININ YE...

Fuad İ.Məmmədov,Nərgiz A.Mikayıllı

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası