“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471255

Müəlliflər

1) Bronxiаl аstmаlı xəstə uşаqlаrdа stokin stаtusu və onun...

Nаilə M.Quliyеvа,Аmаliyа А.Əyyubovа,Gülnаrə M.Nəsrullаyеvа