“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471097

Müəlliflər

1) İZOLƏ OLUNMUŞ ENİN VƏ DİİN EFİROSPİRTLƏRİN VƏ ON...

Məmməd H.Vəliyev1,Məhruzə İ.Şatirova1,Naidə K.Niyazova2,Ofeliya B.Hacıyeva2,Aysel İ.İbrahimova1

1Azərbaycan MEA, Polimer Materialları İnstitutu 2Azərbaycan Tibb Universiteti, mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

2) 1-PRОPİLTİОHЕKSАN TÖRƏMƏLƏRİNİN АNTİMİKRОB ХАSSƏLƏRİNİN...

Eldar H.Məmmədbəyli3,Isa Kəmalə B.Bədəlovaİ.İbrahimli3,Ofeliya B.Hacıyeva2,Gülsüm Ə.Hacıyeva3

1 Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, mikrobiologiya və immunologiya kafedrası 2 Аzərbаyjаn Pеdаqоji Univеrsitеti 3, Azərbaycan MEA, akad. Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu