“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471601

Müəlliflər

1) ÜRƏYİN İŞEMİYASI ZAMANI ZƏFƏRAN EKSTRAKTININ ...

Rəna Ə.Sadıxzadə

Азярбайжан МЕА, А.И.Гарайев адына Физиолоэийа Институту