“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471249

Müəlliflər

1) FİTOKOMPOZİSİYALARIN TƏRKİBİNƏ DAXİL OLAN BƏZİ BİTKİLƏR...

Dolores A.Həsənova1,Rəna A.Gəniyeva2,Sevil D.Mehraliyeva1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakologiya və əczаçılığın tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kаfеdrаları 2Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu