“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471385

Müəlliflər

1) ХLORAMFЕNİKOL MİKROKAPSULLARININ ALINMA TЕХNOLOGİYASI ...

Sərxan Ə.Tağıyev,Ramiz A.Axundov,Kübra Y.Əliyеva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

2) TRAQAKANTDAN HIDROFIL MƏLHƏM ƏSASININ HAZIRLANMA TEXNOL...

Sərxan Ə.Tağıyev,Cəmilə C.Sailova,Tamilla Ə.Əmirəliyeva,Samir A.Müslümzadə

technology-of-preparation-hydrofil-ointment-basis-with-tragacant-and-studying-of-its-some-biopharmaceutical-properties

3) «ROZXMELIOSPORITSA» FITOKOMPOZISIYASI VƏ ONUN NEYROFARM...

Ramiz A.Axundov,Cəmilə Ə.Piriyeva,Sərxan Ə.Tağıyev,Vüsalə R.Qaraxanova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ETM-in farmakologiya şöbəsi, Əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

4) İKİFAZALI EKSTRAKSİYA ÜSULUNDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ...

Əfsanə E.Məmmədova,Sərxan Ə.Tağıyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

5) PЕKTİN ƏSАSINDА FURАSİLİN SÜNGƏRİNİN АLINMА TЕХNОLОGİY...

Kübra Y.Əliyеva,Sərxan Ə.Tağıyev,Səbinə Ş.Əliyеvа

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczаçılıq tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi, fаrmаkоqnоziyа və bоtаnikа kаfеdrаları