“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471574

Müəlliflər

1) ANAFİLAKTİK ŞОK VƏ ОVЕRİ FЕNОMЕNİ ZAMANI ZİRTЕ...

Təranə R.Əliyеva,Sabir C.Əliyеv

Azərbaycan Tibb Universiteti, patоlоji fiziоlоgiya kafedrası