“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471453

Müəlliflər

1) VITAMINLI PREPARATLARDA PIRIDOKSIN-HIDROXLORIDIN MAYE ...

Hafiz M.Əliyev,Nizami İ.Ağayev,Vaqif H.İsgəndərov,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası , AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

2) BƏZİ ÇOXKOMPONENTLİ SƏNAYE PREPARATLARINDA NİKOTİN TURŞ...

Vaqif H.İsgəndərov,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

3) TƏRKİBİNDƏ PİRİDOKSIN-HİDROXLORİD VƏ NİKOTİNAMİD OLA...

Hafiz M.Əliyev1,Vaqif H.İsgəndərov1,Nizami İ.Ağayev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

4) Bəzi dərman prеparatlarının rеfraktomеtriya ilə təyini...

Vaqif H.İsgəndərov,Еlnur M.Ağayеv

5) 2001-2007-Cİ İLLƏRDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ DİSSERTASİYA İŞ...

Rafail V.Sadıqov,Vaqif H.İsgəndərov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, «Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı»nın redaksiyası

6) RESPUBLİKADA İSTEHSAL OLUNAN VİTAMİNLİ PREPARATLARDA Nİ...

Nizami İ.Ağayev,Vaqif H.İsgəndərov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi